فرانسه

متن زیر شامل دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران در کشور فرانسه می باشد :

 1. Agro Paris Tech
 2. Centrale Supélec      تشکیل شده است Supélec  و ] École Centrale Paris  این دانشگاه از ادغام دو دانشگاه
 3. École Centrale de Nantes
 4. École Centrale de Lyon
 5. École Nationale Supérieure  كليه مدارس عالي دولتي
 • École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier
 • École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg (ENSAS)
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles
 • École Nationale Supérieure d’Art de Dijon
 • École Nationale Supérieure d’Art de Nancy
 • École Nationale Supérieure d’Art Villa Arson
 • École Nationale Supérieure d’Arts Paris-Cergy
 • École Nationale Supérieure d’Électronique Informatique et de Radiocommunications Bordeaux ENSEIRB MATMECA
 • École Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble
 • École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen
 • École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoge
 • École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers
 • École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Biologie et de Physique Bordeaux
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Lille
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Paris
 • École Nationale Supérieure de Géologie ENSG
 • École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications
 • École Nationale Supérieure de l’Électrotechnique  d’Électronique d’Information d’Hydraulique et des Télécommunications
 • École Nationale Supérieure de la Photographie
 • École Nationale Supérieure d’Art ENSA Limoges
 • École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechniques
 • École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art Olivier de Serres
 • École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
 • École Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg
 • École Nationale Supérieure des Arts et Métiers ENSAM
 • École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre
 • École Nationale Supérieure des Beaux Arts
 • École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon
 • École Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy
 • École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologique
 • École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son La FEMIS
 • École Nationale Supérieure des Mines d’Albi – Carmaux
 • École Nationale Supérieure des Mines de Nantes
 • École Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne
 • École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques
 • École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois
 • École Nationale Supérieure des Télécommunications (Télécom Paris Tech)
 • École Nationale Supérieure du Paysage
 • École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs
 • L’École Nationale Supérieure en Génie des Systemes et de I’ Innovation (ENSGSI)
 • École Nationale Supérieure Louis Lumière
 • École Nationale Supérieure Sciences Appliquées et de Technologie
 1. École National  des Ponts et Chaussées (École des Ponts Paris Tech)
 2. École Normale Supérieure de Cachan
 3. École Normale Supérieure de Lyon
 4. École Normale Supérieure de paris (ENS paris)
 5. École Polytechnique –Paris Tech
 6. École Polytechnique Universitaire de Marseille
 7. Museum National d’Histoire Naturelle
 8. Sciences Po  صرفاً در رشته‌های اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق و علوم سیاسی
 9. Sorbonne Université   این دانشگاه از ادغام دو دانشگاه پاریس ۴ و پاریس ۶ تشکیل شده است
 10. Université  Clermont Auvergne     Clermont-Ferrand (I-II) از ادغام دو دانشگاه
 11. Université d’Aix-Marseille
 12. Université de Bordeaux I
 13. Université de Bordeaux II
 14. Université de Bordeaux III
 15. Université de Bordeaux IV
 16. Université de Bourgogne, Dijon
 17. Université de Caen
 18. Université de Cergy-Pontoise
 19. Université de Franche-Comte,Besancon
 20. Université de la Rochelle
 21. Université de Lille I – Sciences et Technologies
 22. Université de Lille II – Droit et Santé
 23. Université de Lille III – Charles de Gaulles
 24. Université de Limoges
 25. Université de Lorraine
 26. . دانشگاه از ادغام  Université de Nancy I, II, Université de Metzو Institut National Polytechnique de Lorraine تشکیل شده است.
 27. Université de Lyon I – Claude Bernard
 28. Université de Lyon II – Lumière Lyon 2
 29. Université de Lyon III – Jean Moulin
 30. Université de Montpellier I
 31. Université de Montpellier II
 32. Université de Montpellier III- Paul Valéry
 33. Université de Nantes
 34. Université de Nice Sophia Antipolis
 35. Université de Pau
 36. Université de Perpignan
 37. Université de Picardie Jules Verne
 38. Université de Poitiers
 39. Université de Reims Champagne – Ardenne
 40. Université de Renne I
 41. Université de Renne II
 42. Université de Rouen – Haute Normandie
 43. Université de Strasbourg
 44. Université de Technologie de Belfort-Montbeliard
 45. Université de Technologie de Compiègne (UTC)
 46. Université de Technologie de Troyes
 47. Université de Toulon et du Var
 48. Université de Toulouse I – Capitole
 49. Université de Toulouse II – Jean Jaurès le Mirail
 50. Université de Toulouse III – Paul Sabatier
 51. Université François Rabelais de Tour
 52. Université Grenoble Alpes            تشکیل شده است.           Grenoble I،II،III این دانشگاه از ادغام
 53. Université Jean Monnet Saint-Etienne
 54. Université Panthéon-Assas (Paris 2)
 55. Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
 56. Université Paris Dauphine – Paris 9
 57. Université Paris Descartes-Paris V
 58. Université Paris Diderot (paris VII)
 59. Université Paris Ouest Nanterre la Défense – Paris X
 60. Université Paris Sud – Paris 11
 61. Université Paris XII
 62. Université Paris XIII
 63. Université Sorbonne Nouvelle – Paris III
 1. کلیهINSA (Institut National de Sciences Appliques)  ها
 1. Institut National de la Recherche Agronomique
 2. Institut National des Télécommunications (INT)
 3. Institut National Polytechnique de Grenoble
 4. Institut National Polytechnique de Toulouse
 5. Institut Supérieure de  l’Aéronautique et de  l’Espace (ISAE-SUPAERO)

گروه ب (خوب)

 1. École d’Architecture de la Ville& des Territoires a Marne la Vallée (Tolbiac)
 2. École d’Architecture de Paris – Belleville   صرفا تا کارشناسی ارشد
 3. École des Hautes Études en Sciences Sociales
 4. École d’Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels
 5. École Nationale d’Ingénieurs de Brest   صرفاً در مقطع کارشناسی ارشد مورد تایید می باشد
 6. École Nationale d’Ingénieurs en Génie des Systémes Industriels  صرفاً در مقطع کارشناسی ارشد
 7. École Pratique des Hautes Études
 8. École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de I ‘Industrie
 9. École Supérieure d’Architecture
 10. Institut Supérieure de Mécanique de Paris   صرفا تا کارشناسی ارشد
 11. Université Cote d’Azur تا مقظع دکتری مورد تایید می‌باشدUniversité de Nice Sophia Antipolis صرفاً مدارک صادره از
 12. Université d’Avignon
 13. Université d’Evry-val-d’Essonne
 14. Université d’Orlean
 15. Université d’Angers
 16. Université de Bretagne Occidentale
 17. Université de Corse Pascal Paoli
 18. Université de Haute-Alsace Mulhouse
 19. Université du Havre
 20. Université du Maine – le Mans
 21. Université de Savoie(Chambery)
 22. Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
 23. Université de Versailles Saint – Quentin-en Yvelines

گروه ج (متوسط)

 1. Audencia Nantes École de Management   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 2. CERAM Sophia Antipolis   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مدیریت، تجارت، بازرگانی، اداری و مالی
 3. Clermont Graduate school of Management   صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد
 4. Conservatoire Nationale des Arts et Métiers
 5. École Centrale d’électronique (ECE)   صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
 6. École Centrale de Lille صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
 7. École d’Architecture de Paris-Val-de-Sein   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 8. École de Design Nantes Atlantique
 9. École de Management de Lyon   صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد
 10. École des Hautes Études Commerciales du Nord (EDHEC)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت
 11. École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne – EESAB صرفاً تا مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های هنرهای زیبا – هنرهای پلاستیکی و بیان پلاستیکی
 12. École Nationale de  l’Aviation Civile (ENAC)  صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
 13. École Pour l’Informatique et les Techniques Avancées (EPITA)  صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 14. École Supérieur de Commerce de Montpellier   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های علوم اقتصادی
 15. École Supérieur de Commerce de Toulouse   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 16. École Supérieur d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 17. École Supérieure d’ Électronique de l’Ouest (ESEO)   (…،پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی کیفی رساله، درخواست مقاله
 18. École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 19. École Supérieure d’Ingénieurs en Génie électrique   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 20. École Supérieure d’Optique (ESO)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی برق، مخابرات، فیزیک و اپتیک
 21. École Supérieure de Commerce Bretagne- Brest
 22. École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile (ESTACA)  صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
 23. École Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées (ESLSCA)   صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و مدیریت
 24. Écoles des Hautes Études Commerciales (Groupe HEC)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و اقتصاد
 25. ESSEC Business School   رشته تجارت قابل قبول استMaster Spécialisé کلیه مدارک به غیر از مدرک.
 26. Euromed Marseille (École de Management)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 27. Grenoble École de Management   صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد و صرفا مدارک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تایید است.مدارک دوره های منتهی به دیپلم داخلی این مدرسه ارزشیابی نمی شوند.
 28. Haute École des Arts du Rhin (HEAR)  صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
 29. IÉSEG School of Management  صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
 30. INALCO (Institut National des langues et Civilisations orientales)
 31. INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires)
 32. Institut de Physique du Globe de Paris
 33. Institut de Préparation à l’Administration et à la gestion (IPAG)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 34. Institut Supérieur d’Agriculture (ISA)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 35. Institut Supérieur d’Électronique de Paris (ISEP)   صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد و در رشته های کامپیوتر، الکترونیک و مخابرات
 36. Institut Supérieur des Matériaux et Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی مواد و مکانیک
 37. NEOMA Business School           صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد مورد تایید است.                                                                                                                                                                     این مؤسسه از ادغامcole Supérieure de Commerce de Reims Éو  École Supérieure de Commerce de Rouenتشکیل شده است .۳۳
 38. Paris Graduate School of Management   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت
 39. Pole Paris Alternance  صرافاً تا مقطع کارشناسی ارشد
 40. PSB – Paris School of Business  صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
 41. Rennes International Business School   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های تجارت و بازرگانی
 42. Skema Business School   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 43. Spéos International Photo School – Paris & London  صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته عکاسی مورد تایید می‌باشد
 44. Strate école de design صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
 45. Université d’artois
 46. Université Paris – Est
 47. Université Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII)